Maatwerk in Grootkeukens
  •   Meer dan 40 Jaar ervaring
  •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
  •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
  •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

Kwaliteit en normeringen

NVLG
Bouter B.V. is gewaardeerd lid van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur. Wij onderschrijven de mission statement van de vereniging van harte. Deze luidt: de NVLG en haar leden beschouwen grootkeuken als een waardevolle bedrijfstak, waarmee een positieve bijdrage kan worden geleverd aan de gemeenschap. Het in stand houden van de grootkeukenindustrie is hun missie. Zij doen zaken op een ethische wijze en leveren slechts kwaliteitsproducten, zowel apparatuur als diensten, met het oog de grootkeukenindustrie te promoten als een waardevolle dienst.
 
NVLG
 
NEN-EN-ISO 9001:2015
Bouter is ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteit-managementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen, door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. Een ISO 9001-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO 9001.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt vertaald:
  • Zeg wat je doet!
  • Doe wat je zegt!
  • Bewijs wat je doet!
 
NEN-EN-ISO 14001:2015
Bouter is ISO 14001 gecertificeerd. Een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 helpt organisaties om aan overheden, klanten, omwonenden en andere belanghebbenden (stakeholders) te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan de impact van de organisatie op het omringende leefmilieu. Op basis van ISO 14001 kan het milieumanagementsysteem van een organisatie door een onafhankelijke partij worden gecertificeerd. Goed milieumanagement wordt in het kader van duurzaamheid voor bedrijven steeds belangrijker.
 
VCA** 2008/5.1
Bouter is VCA** gecertificeerd. Dit betreft de hoogst haalbare norm m.b.t. veiligheid van medewerkers en omgeving. VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM betekent Veiligheid Gezondheid en Milieu). De VCA-checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt voor en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is de VCA-certificering meer dan het volgen van een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem.
 
CE-markering
De CE-markering is een productlabel (conformiteitsteken) dat aangeeft dat het product in kwestie volgens Europese specificaties is getest en goedgekeurd. CE staat voor Conformité Européenne. Alle producten moeten op termijn van de CE-markering worden voorzien. Alleen producten met CE-markering mogen dan nog verhandeld worden. Voor fabrikanten, producenten en importeurs heeft dit nogal wat gevolgen: zij zullen hun materialen en producten moeten testen volgens Europese eisen en specificaties. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming.
 
 
F-Gassen
Er is een wettelijke verplichting om koeling met een koudemiddeleninhoud van meer dan 3 kg jaarlijks te laten keuren, vanwege milieutechnische overwegingen. Deze controle dient te geschieden door een F-gassen erkend bedrijf en door een F-gassen gediplomeerde monteur. Tijdens de controle wordt het koelsysteem o.a. gecontroleerd op lekdichtheid. Alle bevindingen worden vastgelegd in een logboek.

NEN 1006
De norm NEN 1006 heeft betrekking op alle drinkwaterinstallaties. De norm is eveneens opgenomen in het bouwbesluit 2003 en daarmee ook in het waterleidingbesluit. Een installatie ontworpen en aangelegd conform NEN 1006 vermindert het risico van bacteriologische of chemische besmeting, zoals legionella. Het waterleidingbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan de meter. Vanaf de meter is de eigenaar verantwoordelijk. Het is van groot belang dat de drinkwaterinstallatie voldoet aan de wettelijke normen teneinde kwaliteit en veiligheid te waarborgen.

Drinkwaterinstallaties in grootkeukens moeten conform NEN 1006 worden geïnstalleerd. In de grootkeuken wordt een groot aantal apparaten toegepast, die ook staan aangesloten op reinigingssystemen. Combi-steamers, vaatwasmachines, waterontharders, desinfecteerapparatuur en dergelijke dienen dan ook met de juiste en voorgeschreven beveiligingen te worden aangesloten. Zo wordt voorkomen dat eventuele schoonmaakchemicaliën in het distributienet kunnen terugvloeien. Wanneer er wordt gesproken van een collectieve installatie met waterverstrekking aan hotels, ziekenhuizen, kampeerterreinen, bedrijven en dergelijke dan dienen drinkwaterinstallaties door de eigenaar of beheerder periodiek te worden gecontroleerd.
 
NEN 1010
NEN 1010 is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Laagspanningsinstallaties zijn installaties waarbij het stroomcircuit ten hoogste 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning heeft. Grootkeukenapparatuur bevat veel elektrotechniek; denk aan verwarming en aansturing van apparatuur, zoals uitgiftebuffetten met verwarmde vitrines, bain-maries en koeling. Veel apparaten worden ook nog eens rechtstreeks op het waterleidingnet aangesloten, zoals combi-steamers, vaatwasmachines, koffiezetapparatuur en dergelijke. Een veilig ontworpen en geïnstalleerde huisinstallatie in combinatie met grootkeukenapparatuur die aan normering voldoet, garandeert een optimale kwaliteit en doelmatigheid en een uiterst veilige en betrouwbare werksituatie voor personeel dat hier dagelijks mee werkt.
 
 
HACCP en Procescontrole
Om te voorkomen dat voedsel ongezond of onveilig wordt, hanteren producenten een voedselveiligheidssysteem voor het samenstellen, bereiden en behandelen van levensmiddelen. De overheid heeft hiervoor strenge eisen opgesteld in de Warenwet.
Voedselveiligheidssystemen worden meestal gebaseerd op de zogenaamde HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Hierbij wordt van elke fase in de productie in kaart gebracht wat er fout kan gaan en hoe dit kan worden voorkomen. De Voedsel- en Warenautoriteit controleert het productieproces en de producten steekproefsgewijs. Hierdoor kunnen levensmiddelen die de gezondheid of veiligheid van de consument in gevaar brengen, snel uit productie of uit de winkel worden gehaald en vernietigd.

Bij de bereiding, verwerking, behandeling, het vervoer, de distributie en verkoop van levensmiddelen worden strenge eisen gesteld aan de hygiëne. De producent moet fouten en storingen bij de productie voorkomen of tijdig opsporen. Producten of grondstoffen mogen niet worden besmet met micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, gisten en virussen. Ook moet worden voorkomen dat chemische stoffen die een risico vormen voor de gezondheid onbedoeld in levensmiddelen terechtkomen. Het kan dan gaan om gifstoffen, bestrijdingsmiddelen, reinigings- en desinfectiemiddelen. Daarnaast mogen er geen vreemde bestanddelen zoals glassplinters, steentjes of haren in levensmiddelen worden aangetroffen.
 
Hygiënecode als hulpmiddel
Met HACCP is de voedselveiligheid van levensmiddelen beter te beheersen. Het is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen wat door middel van een hygiënecode als hulpmiddel kan worden gebruikt. In de hygiënecode staan maatregelen opgenomen om gevaren voor de voedselveiligheid te voorkomen of tot een minimum te beperken. Per branche zijn er hygiënecodes beschikbaar waar bedrijven gebruik van mogen maken. Het werken volgens zo’n hygiënecode geeft aan dat de producent er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de consument veilig voedsel krijgt.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar www.voedingscentrum.nl en www.euronorm.net. Bij de inrichting van het personeelsrestaurant en keukeninrichting wordt door Bouter B.V. de hygiënecode voor de contractcatering gevolgd. De code kunt u downloaden bij Veneca.